NiCo Dental Esztétikai Fogászat Budapest

1. Általános irányelvek

Mindenki, aki a NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságal kapcsolatban áll, felelős azért, hogy betartsa a NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapvető értékeire épülő szabályokat, irányelveket, viselkedésformákat, melyekre méltán büszkék vagyunk. A vállalati etika esetében többről van szó, mint csupán törvénysértés elkerüléséről, sokkal inkább arról, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mi, a NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság-nál arra törekszünk, hogy valamennyiünk bevonásával egy jól működő, az elégedettségen és biztonságon nyugvó vállalati kultúrát építsünk föl. NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vállalat-etikai irányelvei vonatkoznak minden tagjára, valamint mindazokra, akik a NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnevében járnak el. A vezetők feladata ezen irányelvek megismertetése és betartatása. Minden NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmazottjának kötelessége az alább ismertetett irányelveket áttanulmányozni és betartani. NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság előírásait megszegőknek vállalniuk kell cselekedetük következményeit. NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságalapelve valamennyi vonatkozó törvény, kormányrendelet és előírás maradéktalan betartása. Mindannyiunk egyénileg és személyesen felelős az említett törvények, szabályok és előírások által előírt normák és korlátozások betartásáért, ideértve a számvitelre és könyvvizsgálásra vonatkozó előírásokat is.

Emberi értékek és tényezők: NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság támogatja az ENSZ nyilatkozatában és egyezményeiben megfogalmazott nemzetközi emberi jogokat. Senki, semmilyen formában nem okozhatja, és nem járulhat hozzá az emberi jogok megsértéséhez vagy kijátszásához. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alaptételeiben megfogalmazott alapvető munkavállalói emberi jogok érvényre jussanak.

Munkakörnyezet: Fontos, hogy a NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság professzionális és pozitív légkörű munkahely legyen, mindent igényt kielégítő munkakörnyezettel. Ezért munkánk során tisztelettel és tisztességesen kell viselkednünk mindenkivel, akivel munkakapcsolatba kerülünk. Hozzá kell járulnunk olyan környezet megteremtéséhez, amely mentes bármiféle megkülönböztetéstől, történjen az vallásra, bőrszínre, nemre, szexuális beállítottságra, politikai hovatartozásra, korra, nemzetiségre, fajra vagy fogyatékkal való létre tekintettel.

Egészség és környezet: NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az egészséges és biztonságos környezet megteremtésében fontos szerepet játszik, előtérbe helyezve a dolgozók egészségét és nagyfokú elégedettségét (energiatakarékosság, környezetvédelem, kollégák megbecsülése, egészségmegőrzés és egészség-megelőzés). Ugyanakkor minden munkavállaló részt vesz, és segít e közös cél megvalósításában.

Lojalitás, pártatlanság, érdekellentét: NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tiszteletben tartja az egyes dolgozók magánélethez és magánérdekhez fűződő jogait, mindazonáltal elvárja a cégcsoporthoz és a cégcsoport érdekeihez való lojalitást és nyitottságot. Nem szabad olyan intézkedést hozni vagy olyan érdekeltséggel rendelkezni, ami megnehezíti az objektív és hatékony munkavégzést. NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtott szolgáltatást sohasem szabad alárendelni személyes haszonnak vagy előnynek. Az érdekellentétet lehetőség szerint mindig kerülni kell. Nem szabad döntéshozatalban, illetve megállapodásban részt venni vagy a döntéshozatal, illetve megállapodás befolyásolására kísérletet tenni akkor, ha érdekellentét vagy más olyan körülmény áll fenn, amely alapot szolgáltathat arra, hogy pártatlanságunk megkérdőjelezhetővé váljon. Érdekellentét jöhet szóba a következők esetében (a teljesség igénye nélkül): ügyfelek, beszállítók, a NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szerződésben álló partnerek, vállalkozók, meglévő vagy új munkavállalók, versenytársak vagy külső üzleti vállalkozások által végzett tevékenységek. Bármilyen esetleges érdekellentétet mindenkinek önmagának kell felmérnie, és a részrehajlás lehetőségéről vagy az esetleges érdekellentétről közvetlen felettesét haladéktalanul tájékoztatnia.

Titoktartás: NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság minden alkalmazottjának a törvény szerinti és munkaszerződésben megerősített titoktartási kötelezettsége van. Körültekintően kell kezelni minden olyan vállalati és egyéb információt, amelynek felhasználásával illetéktelen személyek bizalmas adatokhoz juthatnak, és elővigyázattal kell eljárnunk belső ügyeket érintő beszélgetéseinkkor is, nehogy azokat illetéktelenek kihallgathassák. A titoktartási kötelezettség a NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal fennálló munkaviszony vagy szerződéses jogviszony megszűnését követően is mindaddig tovább él, ameddig az információ bizalmasnak vagy más szempontból titkosnak tekintendő.

Személyes adatok védelme: NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatok kezelése során a bizalmas adatokra vonatkozó törvények és előírások betartásával jár el, tekintet nélkül arra, hogy ügyféladatokról vagy dolgozói, illetőleg egyéb adatokról van-e szó. Az adatkezelést azokra az adatokra kell korlátozni, amelyek az üzletvitelhez, a hatékony ügyfélszolgálathoz, a vonatkozó kereskedelmi tevékenységekhez, valamint a megfelelő HR-adminisztrációhoz szükségesek.

Szellemi tulajdon: A szellemi tulajdon (pl. know-how, módszertan, koncepciók, marketing és stratégiai ötletek, valamint a weboldal teljes tartalmát illetőleg) fontos szerepet játszik a NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság piaci sikerében. Mindenki, aki a cégcsoport tulajdonában lévő szellemi termékekkel kapcsolatba kerül, köteles azokat a cégcsoport érdekeinek megfelelően védelmezni és kezelni. Ugyanígy tiszteletben kell tartanunk mások szellemi tulajdonjogát, és el kell kerülnünk azok megsértését. Hacsak törvény vagy hatósági rendelet másképp nem rendelkezik, munkavégzésük ellátásához nélkülözhetetlen vállalati titkokat vagy más fontos adatokat kizárólag akkor hozhatunk harmadik személyek tudomására, ha előzetesen írásbeli titoktartási nyilatkozatot tettek.

Vagyontárgyak: Gondoskodnunk kell a NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyontárgyainak (pl. épületeinek és berendezéseinek, fogászati gépeink és műszereink) megfelelő kezeléséről és megóvásáról. A cég létesítményeinek és vagyontárgyainak személyes célú használatára csak a munkaszerződés szabályzatai és irányelvei által biztosított keretek között nyílik mód.

Természet és környezet: A környezetterhelés minimálisra csökkentésével és környezetbarát eljárások alkalmazásával és támogatásával a NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak jelentős szerepet kell vállalnia a környezetvédelem terén is. Mindig szem előtt kell tartanunk, milyen hatással van munkánk a természetre és a környezetre, és amennyire lehetséges, környezetbarát megoldásokat kell választanunk. Erre a jövőben még körültekintőbben fogunk figyelni és konkrét lépéseket tenni.

Információ, kommunikáció, kapcsolat a(z) (online) médiával, közösségi médiával: NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtól kimenő valamennyi információnak megbízhatónak és pontosnak kell lennie, és szigorú szakmai-etikai elvárásoknak kell megfelelnie. A médiával, a nyilvánossággal történő kommunikációval foglalkozó személy (Száraz Krisztián) felelős ezen előre lefektetett irányelvek betartásáért, valamint minden ilyen kommunikáció egységes, ellenőrzött és csak pozitív sugallatú lehet, amit ő engedélyezett, vagy utólag elfogadott. Amennyiben bármelyik dolgozónk ezt megszegi, ez retorziót von(hat) maga után..

Szakértelem és hatáskör: Valamennyi döntést a megfelelő szinten kell meghozni, a hatáskörre vonatkozó előírások szerint. Másokkal szemben csak akkor szabad a vállalat nevében kötelezettséget vállalni, ha kifejezetten rendelkezünk erre vonatkozó hatáskörrel, és ezen hatáskört soha nem szabad túllépni.

Számvitel: NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli alapelveinek biztosítaniuk kell, hogy valamennyi gazdasági esemény nyilvántartásba vétele pontosan, a vonatkozó törvények és az általánosan elfogadott számviteli gyakorlat szerint történjék meg. A cégnek a tranzakciók könyvelésére és megfelelő dokumentálására vonatkozó előírásait teljes mértékben figyelembe kell venni. Mindannyiunk közös felelőssége, hogy az üzleti tranzakciók – a vonatkozó számviteli gyakorlatnak megfelelően – maradéktalanul és pontosan kerüljenek dokumentálásra és könyvelésre. Az éves és évközi beszámolók és a pénzügyi jelentések egyéb formái meg kell, hogy feleljenek a törvényi előírásoknak és az általánosan elfogadott számviteli gyakorlatnak.

Belső ellenőrzés: NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak olyan belső ellenőrzéssel kell rendelkeznie, amely biztosítani tudja a csoport céljainak és stratégiájának teljesülését. A belső ellenőrzésnek biztosítania kell az üzleti folyamatok mindenkori hatékonyságát, az üzletviteli kockázat elfogadható mértékét, a vagyontárgyak hasznosítását és megóvását, a pénzügyi adatok naprakészségét és pontosságát, valamint a törvények, előírások és irányelvek betartását. A belső ellenőrzések a vezetőség feladatkörébe tartoznak, de mindannyian osztozunk ebben a felelősségben is.

 

2. Kapcsolat az ügyfelekkel, beszállítókkal, versenytársakkal és hatóságokkal

Az ügyfelekkel mindig tisztelettel és megértéssel kell bánnunk. Törekednünk kell arra, hogy az ügyfél igényeit – az üzleti etika keretein belül – messzemenően teljesítsük. Az ügyfél személyes adatainak védelméről a vonatkozó törvények szerint kell gondoskodnunk. A beszállítókkal pártatlanul és igazságosan kell bánnunk. Ennek érdekében következetesen követni kell a beszállítók kiválasztására vonatkozó mindenkori belső irányelveket és gyakorlatot. NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság versenyképességének alapja a jó termék és szolgáltatás a megfelelő áron. Versenytársainkkal való viszonyunkat ez, valamint a tisztesség és szakmai felkészültség jellemzi. A hatóságokhoz való viszonyunk a nyíltságon és kellő felkészültségen alapszik. Egyéb megállapodás hiányában a cégcsoportra vonatkozó, nyilvánosságnak szánt információt kizárólag a NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vezetősége vagy a nyilvános kommunikációért felelős személy szolgáltathat.

Verseny: NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tisztességes és nyílt versenyt akar a piacon, belföldön és külföldön egyaránt. Semmilyen körülmények között nem lehetünk részesei, és nem idézhetjük elő az olyan általános vagy egyedi versenyszabályok megsértését, mint a törvénytelen árkartell, törvénytelen piacfelosztás vagy más olyan viselkedés, amely sérti a vonatkozó versenytörvényeket.

Korrupció és vesztegetés: NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság határozottan elítéli a korrupció minden formáját. Tilos törvénytelen pénzbeli ajándékot vagy más juttatást felajánlani vagy elfogadni annak érdekében, hogy magunk vagy mások számára üzleti vagy személyes előnyhöz jussunk. Tilos továbbá közvetítőkön keresztül pénzt juttatni valakinek olyan módon, amely a korrupció gyanúját vetheti föl.

Pénzmosás: NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság határozottan elítéli a pénzmosás minden formáját, és megakadályozza, hogy a Cég pénzügyi műveleteit bárki is pénzmosásra használhassa.

 

3. Alkalmazottak magánérdekéhez és -tevékenységéhez való viszonya

NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmazott felettese előzetes írásos engedélye nélkül mások számára munkaidőben nem végezhet munkát. Külső cégnél vállalt kötelezettség, pozíció, cég tulajdonlása enegdélyével történhet. Munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése elfogadható. Mindazonáltal, a külső cégnél végzett esetleges munka mennyisége vagy jellege nem befolyásolhatja hátrányosan a NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál fennálló munkaviszonyt, és nem lehet ellentétes a Cég üzleti érdekeivel.

Politikai tevékenység: NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem támogat politikai pártokat, sem közvetlen pénzügyi támogatás, sem fizetett munkaidő formájában. A munkavállalók esetleges politikai tevékenységének kifejtésére a részükre törvény vagy más megállapodás alapján őket megillető szabadság alatt nyílik lehetőség.

Záró gondolatok: A jelen Kódex értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kérdéseket NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére kell továbbítani. Az Igazgatótanács saját belátása szerint megteszi a szükséges intézkedéseket az Etikai Kódex hozzá eljuttatott megsértése ügyében. Amennyiben az Etikai Kódex megsértése megtörtént, NiCo Dental Kft. az igazgatók esetében, ill. egyéb alkalmazottak esetében a NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságvel történt egyeztetést követően saját belátása szerint fegyelmi vagy megelőző intézkedést hoz. A jelen Kódex előírásait megváltoztatni, illetve azoktól eltekinteni az igazgatók vagy a NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyéb alkalmazottai tekintetében kizárólag a vezetőség jogosult, mely esetben arról a NiCo Esthetics Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság előírásai szerint haladéktalanul tájékoztatást kell adni.

Budapest, 2012. október 01.