NiCo Dental Esztétikai Fogászat Budapest

©2008-2018. A nicodental.com és a dentalnumberone.hu/com/it/ portálok valamint a blogok   teljes tartalma, design-ja valamint a logo is szerzői jog által védett (2008. április, 2009. január, 2009 szeptember: MSZH), mindennemű felhasználás (tartalmi rész, fotók stb.) csak a Száraz Krisztián írásos engedélyével használható fel. Megszegésük a lenti részben felsorolt jogszabályok alapján kezelendők. A fogászati marketing ötletek és stratégiák szintén levédettek. Minden felhasznált szkript és kép legálisan megvásárolt vagy a fogászati termék/forgalmazó honlapjáról lett átvéve (tájékoztatás és jobb szemléltetés érdekében), valamint saját fényképész által készített valós képek. Némelyik buttonok, ikon-ok Száraz Krisztián saját alkotása, további felhasználásukhoz engedélyt kell kérni, többi button Famfam-tól származik. A webhely tulajdonosa bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben bármely személyes adatát eljuttatja hozzánk, biztosítjuk, hogy ezeket az információkat zárt nyilvántartásba vesszük. Minden jog fenntartva. Konkrétan az alábbi jogszabályok vonatkoznak a cégünk szerzői jogvédelmére.
Személyes adatok védelme:
A felhasználók személyes adatainak védelme fontos kérdés számunkra. Személyes adatnak számít minden olyan információ, amely alapján az Ön személye azonosítható (pl. név, e-mail cím, postacím) kizárólag abban az esetben tárolunk személyes adatokat Önről, ha Ön ezeket az adatokat kifejezetten rendelkezésére bocsátja, azaz például információt kér, vagy ajándéksorsoláson, pályázatokon vesz részt. Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a NiCo Dental a megadott adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. Cégünk az Ön adatait az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli, más személynek még marketing célokra sem adja ki. valamennyi adatot, tényt, információt, meglátást, kritikát és hozzászólást a hatályos jogszabályok által előírt titokként kezeli. Az adatokat pusztán azért kérjük, be hogy a kezelési tervet elküldjük, visszahívjuk Önt, ill. megválaszoljuk kérdéseit, Vállalatunk garantálja azt, hogy személyes adatait semmilyen módon nem teszi hozzáférhetővé harmadik félnek való értékesítés céljára. Személyes adatait törli rendszeréből, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait védjük az adatvesztés, megsemmisülés, torzítás/hamisítás, manipuláció, valamint jogosulatlan hozzáférés és jogosulatlan közzététel ellen. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól, Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény; A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre az irányadó. A szabadalmakra és a szerzői jogvédelemre vonatkozó szabályok valamint az üzleti titok szabályai az irányadóak.

Szerzői jog, Magyar jogszabályok: A hatályba lépett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, (módosította a 2001. évi XLVIII. törvény; a 2001. évi LXVII. törvény; a 2003. évi CII. törvény [hatályos 2004. május 1. napjától]; a 2003. évi CXXV. törvény; a 2004. évi LXIX. törvény [hatályos 2004. július 10. napjától]), 117/2004. (IV.28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. §-ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek meghatározásáról, 18/2006. (IV. 12.) IM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól, 16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet a szerzői és a szomszédos jogok közös kezelését végző testületek nyilvántartásának szabályairól, 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról, 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (VII. fejezet: A személyhez és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok), 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (329./A-C §-ok), 1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról (19.§), 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről, Szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása - a 2005. évi CLXV. törvénnyel módosított, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. §, 2006. április 15-étől hatályos szöveg 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról [39.§ (2) bekezdés], 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról (15-16.§).

Közösségi jogszabályok: Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről (közzétéve: 2004. április 29. - jelenleg még nincs magyar fordítása), A Tanács 91/250/EGK irányelve a számítógépi programok jogi védelméről, 91/250/EGK irányelv magyarul, A Tanács 92/100/EGK irányelve a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joghoz kapcsolódó bizonyos jogokról, 92/100/EGK irányelv magyarul, A Tanács 93/98/EGK irányelve a szerzői jog és egyes kapcsolódó jogok védelmi idejének összehangolásáról, 93/98/EGK irányelv magyarul, A Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve az adatbázisok jogi védelméről, 96/9/EK irányelv magyarul, A Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve az információs társadalommal kapcsolatos szerzői és szomszédos jogokról, 2001/29/EK irányelv magyarul.

Nemzetközi jogszabályok: Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény, (Kihirdette az 1975. évi 3. törvényerejű rendelet). A szellemi tulajdon kereskedelemmel összefüggő kérdéseit szabályozó egyezmény, 1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékletének kihirdetéséről, (Kihirdette az 1998. évi IX. törvény), WIPO Szerzői Jogi Szerződés (Megerősítette az 57/1998. (IX. 29.) OGY Határozat).

Egyéb, a szellemi tulajdont érintő jogforrások: A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásai: 1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékletének kihirdetéséről A Kormány 84/1999. (VI. 11.) Korm. rendelete a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről, A Kormány 86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelete a technológiaátadási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről.

A szellemi tulajdonjogok megsértésének jogkövetkezményei, jogérvényesítés: 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (329/A. § - 329/D. §), A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény VII. fejezete (A Személyhez és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok), 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről (71. §, 152. §).

A szellemi tulajdonjogok érvényesítésével összefüggő szabályok: 2005. évi CLXV. törvény egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő módosításáról.

Budapest, 2018. október 1.